Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN NBS FABRIKANT SPECIFIEKE BOUWSTOFOMSCHRIJVING

Artikel 1 Definities/Omschrijvingen

De fabrikant: fabrikant van bouwproducten, bouwstoffen, bouwmaterialen en/of merken dan wel de gerechtigde tot ontwikkeling, vervaardiging, import, leverantie of distributie daarvan;

NBS B.V.: nader te noemen NBS, gevestigd te Kudelstaart, die op grond van een overeenkomst optreedt als beheerder van de NBS-database;

De NBS Fabrikanten overeenkomst: een overeenkomst -met alle daarmee samenhangende of daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen- welke betrekking heeft op (de toestemming tot) het verrichten van in die overeenkomst vermelde (rechts-) handelingen met betrekking tot (een verdere uitwerking van) het gebruik van de NBS-database;

De NBS-database: het door de beheerder NBS uitgegeven elektronische informatiesysteem met alle daaraan verbonden gegevensbestanden ten behoeve van de kwalitatieve en kwantitatieve beschrijving van bouwwerken en onderdelen daarvan;

Fabrikant Specifieke Bouwstofomschrijving(en) (verder afgekort tot FSB): een vanwege de fabrikant binnen de structuur van de NBS-database vervaardigde en goedgekeurde bouwstoffenspecificatie;

Commercieel gebruik: het op welke wijze dan ook, in veelvoud verspreiden van een of meerdere FSB(en), niet gerelateerd aan een bepaald project;

Het onderwerp van de overeenkomst: de zaken en/of diensten, waaronder de overeenkomst tot stand gekomen is of zal komen;

De vergoeding: de op grond van de overeenkomst door de fabrikant verschuldigde tegenprestatie;

NBS Product Selector: de door de beheerder NBS uitgegeven online portaal van fabrikanten waarop de NBS-database is te downloaden.

Artikel 2 Onderdeel van de overeenkomst

Het onderwerp van de in de NBS Fabrikanten overeenkomst bedoelde –niet exclusieve-rechten kunnen de hierna vermelden rechten met betrekking tot de NBS-database omvatten;

De in lid 1 bedoelde rechten zijn een/de ten behoeve van de fabrikant opgestelde: FSB(en).

Artikel 3 Vergoedingen

De in de overeenkomst vermelde vergoedingen zijn vermeld in euro’s exclusief administratiekosten en BTW.

Zolang de fabrikant niet aan alle financiële verplichtingen jegens de beheerder NBS heeft voldaan, kan laatstgenoemde de vervaardiging van nieuwe en/of vernieuwde FSB(en) opschorten. Bovendien wordt de uitvoering van het in artikel 12 bepaalde (NBS Product Selector) en de rechten van de fabrikant zoals bedoeld in artikel 11 (Verbeteringen) voor dezelfde duur opgeschort;

Indien een binnen het kader van deze overeenkomst opgestelde FSB wijzigt gedurende de geldigheidsduur daarvan ontvangt de beheerder NBS van de fabrikant een vergoeding als bedoeld in lid 3. De FSB verkrijgt dan een geldigheidsduur van 1 (één) jaar, te rekenen vanaf de datum van de uitgave van de NBS-database waarin de gewijzigde FSB voor het eerst is opgenomen.

Artikel 4 Duur FSB(en)

De overeenkomst wordt aangegaan voor een tijdvak van 1 (één) jaar;

De in lid 1 bedoelde periode wordt steeds verlengd met de geldigheidsduur van 1 (één) jaar van de laatste, uit hoofde van deze overeenkomst, in de NBS-database opgenomen of gewijzigde FSB(en), tenzij de overeenkomst wordt beëindigd op grond van het bepaalde in artikel 16 (Opzegging overeenkomst).

Artikel 5 Betalingen en administratiekosten

Alle betalingen door de deelnemer moeten geschieden binnen dertig (30) dagen na de op de factuur vermelde datum.

Facturering geschiedt na publicatie van de NBS catalogus waarin de overeengekomen FSB(en) is/zijn opgenomen, waarbij volledige betaling dient plaats te vinden van de overeengekomen vergoeding.

Inzake de wijze van facturering geldt het volgende:

- NBS factureert de deelnemer digitaal (e-mail);

Indien de deelnemer een schriftelijke factuur wenst, wordt per factuur tien euro (€ 10,--) administratiekosten in rekening gebracht.

Inzake nakoming van betalingen geldt het volgende:

Een betaling geschiedt zonder enige korting, aftrek of verrekening;

Elke tekortkoming ten aanzien van de betaling door de deelnemer aan NBS, is het verschuldigde bedrag direct opeisbaar zonder sommatie of ingebrekestelling;

Eventuele aan een betaling verbonden kosten (in en buiten rechte) zijn voor rekening van de deelnemer vermeerderd met een bedrag gelijk aan de wettelijke rente.

Artikel 6 Garanties

De beheerder NBS garandeert dat zij als enig gerechtigde volledig bevoegd is tot het afsluiten van de NBS Fabrakanten overeenkomst;

Tenzij uit de desbetreffende NBS Fabrikanten overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden duidelijk anders blijkt, staat de beheerder NBS niet in voor enig zichtbaar of onzichtbaar gebrek aan de NBS-database; De fabrikant zal ten opzichte van de beheerder NBS nooit enige vordering deswege kunnen doen gelden.

Artikel 7 Auteursrecht

Alle auteursrechten en alle overige rechten van intellectueel eigendom alsmede soortgelijke rechten, waaronder begrepen naburige rechten, databankrechten en rechten tot bescherming van knowhow, ter zake van het door NBS aan deelnemer geleverde FSB template/sjabloon komen uitsluitend toe aan NBS.

Alle, van NBS afkomstige, huidige en toekomstige (digitale) informatie en informatiedragers welke betrekking hebben op het NBS template/sjabloon, blijven eigendom van NBS.

De auteursrechten en alle overige rechten van intellectueel eigendom ter zake van de door de deelnemer aan NBS ter beschikking gestelde informatie, blijven eigendom van de deelnemer, met dien verstande dat NBS deze informatie binnen het kader van deze overeenkomst en de algemene voorwaarden toepast voor het doel waarvoor dit is overeengekomen.

Artikel 8 Inhoud FSB(en), procedure en gebruiksrechten

Ter uitvoering en uitoefening van de gebruiksrechten stelt de beheerder NBS de FSB(en) voor de fabrikant op;

De definitieve FSB(en) wordt (worden) ter fiattering aan de fabrikant voorgelegd. Indien de fabrikant zich met de inhoud van deze FSB(en) kan verenigen, voorziet hij elke FSB van een paraaf en retourneert deze aan de beheerder NBS . De beheerder NBS draagt, middels de NBS-database, zorg voor de verspreiding van de FSB(en) onder de gebruikers;

Commercieel gebruik van FSB(en) is slechts toegestaan zolang de geldigheidsduur van die FSB(en) niet is verstreken;

Ten aanzien van in lid 3 vermelde gebruiksrecht geldt dat de voor openbaarmaking bestemde informatie in overeenstemming behoort te zijn met het doel en de strekking van de NBS-database, in het bijzonder van de FSB(en) en de overige ter zake door de beheerder NBS te stellen nadere voorwaarden. Tot deze voorwaarden behoren in elk geval een uniforme vormgeving en inrichting van de FSB(en) conform het door de beheerder NBS gebruikte model;

De gebruiksrechten zijn niet exclusief, de beheerder NBS behoudt zich het recht voor om soortgelijke overeenkomsten met derden te sluiten.

Artikel 9 Verruiming gebruiksrechten

Op schriftelijk verzoek van de fabrikant kan de beheerder NBS de gebruiksrechten uitbreiden dan wel ontheffing verlenen van één of meerdere in artikel 9 (Inhoud FSB(en) procedure en gebruiksrechten) vermelde gebruiksbeperkingen.

Artikel 10 Uitvoering gebruiksrechten FSB(en)

Elke FSB heeft een geldigheidsduur van 1 (één) jaar, te rekenen vanaf de datum van de uitgave waarin die FSB voor het eerst is opgenomen. Nadat de geldigheidsduur van een FSB is verstreken, wordt deze FSB uit de NBS-database verwijderd;

De fabrikant heeft het recht om ook zelf de goedgekeurde FSB(en) te publiceren in geprinte vorm of elektronische vorm;

Vóór de datum waarop de geldigheidsduur van een FSB afloopt, zal de beheerder NBS de fabrikant schriftelijk mededelen dat die FSB met ingang van die datum zal komen te vervallen. De beheerder NBS zal deze mededeling op een zodanig tijdstip doen dat de fabrikant in de gelegenheid wordt gesteld deze FSB aansluitend aan de vervaldatum wederom in de NBS-database te doen opnemen;

De fabrikant is verplicht de beheerder NBS van wijzigingen op de hoogte te brengen van de in de NBS-database opgenomen FSB(en). De beheerder NBS zal er, met inachtneming van het bepaalde in lid 5, voor zorgdragen dat de door de fabrikant opgegeven wijzigingen zo spoedig mogelijk in een herziene uitgave zullen worden opgenomen;

De beheerder NBS brengt, ten einde een nieuwe of herziene FSB in een herziene uitgave op te kunnen nemen, de fabrikant steeds schriftelijk op de hoogte van de data waarop de fabrikant de wijzigingen uiterlijk aan de beheerder NBS dient aan te leveren;

Bij beëindiging c.q. niet verlenging van deze overeenkomst is de beheerder NBS gerechtigd de FSB van de fabrikant uit de NBS-database te verwijderen. De voor de fabrikant uit deze overeenkomst voortvloeiende rechten vervallen dan. Dezelfde bevoegdheid tot verwijdering van de FSB(en) heeft de beheerder NBS indien en voor zover de fabrikant de wijzigingen van de desbetreffende FSB(en) niet/niet tijdig aanlevert, dan wel indien het desbetreffende product uit de markt is genomen of de productinformatie op enig moment kennelijk onjuiste of onvolledige gegevens bevat. Toepassing van deze bevoegdheid door de beheerder NBS ontslaat de fabrikant niet van zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst.

Artikel 11 Verbeteringen

De fabrikant heeft er recht op dat fouten in de NBS-database zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen zes maanden na het constateren daarvan, door de beheerder NBS verholpen worden.

Artikel 12 NBS Product Selector

De fabrikant wordt opgenomen op de NBS Product Selector;

Door ondertekening van de NBS Fabrikanten overeenkomst verleent de fabrikant de beheerder NBS toestemming om de gegevens van de fabrikant, welke door de beheerder NBS in lid 1 bedoelde index worden opgenomen, aan derden te verstrekken.

Artikel 13 Overdracht van rechten

Noch de fabrikantendiensten noch de (andere) rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst zijn door de fabrikant geheel of gedeeltelijk overdraagbaar, hoe ook en uit welken hoofde dan ook, scheiding en deling daaronder begrepen;

De beheerder NBS heeft het recht om alle rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen aan een derde.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

De beheerder NBS is niet aansprakelijk, hoe ook en uit welken hoofde dan ook, voor middellijk of onmiddellijk geleden schade, opgevat in de meest uitgebreide zin, ontstaan door:

voor de uitvoering van deze overeenkomst en de toepassing van de gebruiksrechten;

niet-, niet-tijdige of niet-behoorlijke levering;

niet-, niet-tijdig of niet-behoorlijk functioneren van het onderwerp van de overeenkomst;

gebreken aan het onderwerp van de overeenkomst;

het niet voldoen van het onderwerp van de overeenkomst aan van overheidswege gestelde of nog te stellen eisen;

beëindiging van de overeenkomst;

De fabrikant vrijwaart de beheerder NBS voor elke aanspraak, hoe ook en uit welken hoofde dan ook, van derden tot vergoeding van schade, opgevat in de meest uitgebreide zin, ontstaan als gevolg van de in lid 1 voormelde feiten;

De beheerder NBS is niet aansprakelijk voor eventuele onvolkomenheden in de door de fabrikant goedgekeurde FSB(en) c.a. en is uit dien hoofde nimmer schadeplichtig jegens de fabrikant;

Een uitzondering op de vorenstaande schadebeperking wordt gemaakt door opzet en grove schuld van de beheerder NBS zelf.

Artikel 15 Einde overeenkomst

Onverminderd het in de wet en overigens in deze overeenkomst bepaalde, eindigt de overeenkomst:

door opzegging;

door ontbinding van een rechtspersoon-fabrikant.

Artikel 16 Opzegging overeenkomst

Opzegging van de overeenkomst in verband met het in artikel 4 (Duur FSB(en)) bepaalde kan alleen geschieden door middel van een aangetekend schrijven met inachtneming van een opzeggingstermijn van twee maanden;

De overeenkomst kan door de beheerder NBS worden opgezegd zonder inachtneming van een opzegtermijn met ingang van een door de beheerder NBS te bepalen tijdstip:

indien er sprake is van een onredelijke overschrijding van een betalingstermijn door de fabrikant;

indien er sprake is van herhaaldelijke overschrijding van betalingstermijnen door de fabrikant;

indien de fabrikant enige voorwaarde niet nakomt of daaraan niet voldoet;

indien de fabrikant in staat van faillissement is of surseance van betaling heeft gevraagd;

indien er een besluit tot ontbinding van de rechtspersoon-fabrikant wordt genomen;

indien de fabrikant de in artikel 8 (Inhoud FSB(en) procedure en gebruiksrechten) bedoelde nadere voorwaarden niet aanvaardt;

indien de fabrikant de beheerder NBS op onredelijke wijze benadeelt of zijn verplichtingen jegens de beheerder NBS niet nakomt;

De overeenkomst kan door de fabrikant worden opgezegd zonder inachtneming van een opzegtermijn met ingang van een door de fabrikant te bepalen tijdstip:

indien de beheerder NBS aantoonbaar in gebreke blijft de NBS-database tijdig aan nieuwe ontwikkelingen en inzichten aan te passen;

ingeval niet-, of niet-tijdige of niet-behoorlijke levering ondanks aanmaning door de fabrikant, dan wel van herhaaldelijke niet-, of niet-tijdige of niet-behoorlijke levering;

ingeval van het niet-, niet-tijdig of niet-behoorlijk functioneren van het onderwerp van deze overeenkomst;

indien fouten in de NBS-database niet met inachtneming van artikel 11 (Verbeteringen) tijdig worden verholpen;

indien de beheerder NBS in staat van faillissement is verklaard of surseance van betaling heeft aangevraagd;

Overigens kan de overeenkomst door de beheerder NBS en de fabrikant worden opgezegd indien redelijkerwijs van de beheerder NBS c.q. de fabrikant niet gevergd kan worden de overeenkomst te laten voortduren;

Opzegging van de overeenkomst in verband met het in dit artikel bepaalde kan alleen geschieden door middel van een aangetekend schrijven.

Versie 1.0; geldend per 01062018 NBS